Algemene Voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden of lees deze hier onder door.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van De Paardengruiter
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12a – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 12b – Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument/opdrachtgever: de (natuurlijke) persoon die een overeenkomst (op afstand) aangaat met De Paardengruiter;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument/opdrachtgever of De Paardengruiter in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Fysieke overeenkomst: een koop met betrekking tot producten die persoonlijk wordt gesloten tussen De Paardengruiter en de consument/opdrachtgever, waarbij De Paardengruiter zich verbindt producten te leveren en de consument/opdrachtgever zich verbindt om daarvoor een prijs in geld te betalen;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die De Paardengruiter ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. De Paardengruiter: de onderneming die producten en/of diensten op afstand aan consument/opdrachtgever aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door De Paardengruiter georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Overeenkomst: Dit betreft zowel de Fysieke overeenkomst als de Overeenkomst op afstand.
 11. Overmacht: alle omstandigheden waarmee De Paardengruiter bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en die zij ook niet kende;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument/opdrachtgever en De Paardengruiter gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 13. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van De Paardengruiter.

Artikel 2 – Identiteit van De Paardengruiter

De Paardengruiter
Rijksstraatweg 41  3956 CH  Leersum
Telefoonnummer: 06 14 64 55 99  (dit nummer is beperkt bereikbaar; email heeft de voorkeur)
E-mailadres: info@paardengruiter.nl
KvK-nummer:  25993372
Btw-identificatienummer: NL852126013B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Paardengruiter en op elke tot stand gekomen overeenkomst en bestellingen tussen De Paardengruiter en consument/opdrachtgever.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument/opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij De Paardengruiter zijn in te zien en zij op verzoek van de consument/opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument/opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument/opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument/opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De Paardengruiter is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument/opdrachtgever mogelijk te maken. Als De Paardengruiter gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden De Paardengruiter niet.
 5. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De Paardengruiter kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument/opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen De Paardengruiter de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument/opdrachtgever te raadplegen is;

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument/opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument/opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt De Paardengruiter onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door De Paardengruiter is bevestigd, kan de consument/opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft De Paardengruiter passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument/opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal De Paardengruiter daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Paardengruiter kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument/opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien De Paardengruiter op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. In het geval van overmacht is De Paardengruiter bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, de levering van de bestelde zaken op te schorten dan wel de overeenkomst te beëindigen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden.
 6. De Paardengruiter zal bij het product of dienst aan de consument/opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument/opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 7. het bezoekadres van de vestiging van De Paardengruiter waar de consument/opdrachtgever met klachten terecht kan;
 8. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 9. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 10. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij De Paardengruiter deze gegevens al aan de consument/opdrachtgever heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 11. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat (ongebruikt, compleet en onbeschadigd) en verpakking aan De Paardengruiter retourneren, conform de door De Paardengruiter verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan De Paardengruiter. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan De Paardengruiter heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten en risico van terugzending voor zijn rekening. Toeslagen voor afwijkende zendingen zijn immer voor rekening van de consument.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal De Paardengruiter dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door De Paardengruiter of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De Paardengruiter kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien De Paardengruiter dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door De Paardengruiter tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen, waaronder afgeprijsde of actieartikelen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop De Paardengruiter geen invloed heeft;

Artikel 9 – De prijs

 1. De prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten/vervoerskosten/administratiekosten, tenzij door De Paardengruiter anders is aangegeven. Eventueel bijkomende kosten en toeslagen voor leveringen buiten Nederland zijn voor rekening van de consument/opdrachtgever/opdrachtgever. Bedrijven binnen de EU zijn na overlegging van hun BTW-nummer vrijgesteld van BTW.
 2. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden De Paardengruiter op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.
 3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 4. In afwijking van het vorige lid kan De Paardengruiter producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar De Paardengruiter geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 5. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 6. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien De Paardengruiter dit bedongen heeft en:
 7. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 8. de consument/opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 9. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is De Paardengruiter niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De Paardengruiter staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat De Paardengruiter er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door De Paardengruiter, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument/opdrachtgever op grond van de overeenkomst tegenover De Paardengruiter kan doen gelden. De garantie die De Paardengruiter geeft, is gelijk aan de garantie die de leveranciers van Desbetreffende producten, onderdelen en materialen aan De Paardengruiter verstrekken.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7dagen na levering aan De Paardengruiter schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van De Paardengruiter komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De Paardengruiter is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument/opdrachtgever, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De consument/opdrachtgever kan alleen aanspraak maken op garantie indien hij De Paardengruiter:
  • onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis stelt;
  • aannemelijk maakt dat de gebreken zijn toe te schrijven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het geleverde product dan wel het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van De Paardengruiter;
  • alle medewerking verleend om de gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen.
 6. Gebrekkige en vervangen onderdelen worden eigendom van De Paardengruiter.
 7. De garantie geldt niet indien:
  • de consument/opdrachtgever de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • de consument/opdrachtgever nog facturen dan wel verplichtingen heeft openstaan welke voortvloeien uit de overeenkomst.
  • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van De Paardengruiter en/of op de verpakking behandeld zijn.
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De Paardengruiter zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument/opdrachtgever aan De Paardengruiter kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument/opdrachtgever akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument/opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument/opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal De Paardengruiter het bedrag dat de consument/opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal De Paardengruiter zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
 6. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke levertijd door De Paardengruiter, buiten haar verantwoordelijkheid om, wordt overschreden. Dit kan niet leiden tot wanprestatie.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij De Paardengruiter tot het moment van bezorging aan de consument/opdrachtgever of een vooraf aangewezen en aan De Paardengruiter bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Transportschade en diefstallen etc. dienen door de consument/opdrachtgever zelf direct aan de vervoerder en De Paardengruiter te worden gemeld. De Paardengruiter behoudt zich het recht voor om ingestelde schadevorderingen op voornoemde gronden te weigeren

Artikel 12a – Eigendomsvoorbehoud

 1. De Paardengruiter blijft eigenaar van alle aangeleverde zaken totdat de consument/opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens haar heeft voldaan.
 2. Betaling door een derde die in de vordering van De Paardengruiter wordt gesubrogeerd, zal niet leiden tot het in vervulling gaan van de opschortende voorwaarde van voldoening van de verschuldigde prestatie.
 3. Voordat het eigendom volledig op consument/opdrachtgever is overgegaan, is consument/opdrachtgever niet gerechtigd de producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren. Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken worden doorverkocht dienen de opbrengsten hiervan direct te worden aangewend ter betaling van de onderhavige facturen van De Paardengruiter.
 4. Indien en zolang De Paardengruiter eigenaar van de producten is, zal consument/opdrachtgever De Paardengruiter op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Bovendien zal consument/opdrachtgever op De Paardengruiter eerste verzoek mededelen waar de producten zicht bevinden.
 5. De Paardengruiter blijft, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, gerechtigd de geleverde zaken terug te vorderen.
 6. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal consument/opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van De Paardengruiter. Consument/opdrachtgever staat ervoor in dat een beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven.

Artikel 12b – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle producten en aanverwante artikelen die door De Paardengruiter aan consument/opdrachtgever worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij De Paardengruiter of diens toeleveranciers, en consument/opdrachtgever verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door De Paardengruiter en consument/opdrachtgever ondertekend schriftelijk stuk anders is overeengekomen.
 2. Consument/opdrachtgever is ermee bekend dat de producten en of andere materialen als in lid 1 van dit artikel vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van De Paardengruiter of diens toeleveranciers kunnen bevatten en consument/opdrachtgever verbindt zich alsdan deze producten en/of materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.
 3. Het is consument/opdrachtgever niet toegestaan om de producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merk-/herkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. daaronder begrepen enige aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van eventuele software te verwijderen, te wijzigen of de producten op enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
 4. De Paardengruiter verklaart naar beste weten dat zijn producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan De Paardengruiter zonodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Consument/opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding in redelijkheid niet van hem/haar kan worden verlangd.
 5. Consument/opdrachtgever zal De Paardengruiter onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen De Paardengruiter bevoegd daarentegen – mede namens consument/opdrachtgever – verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een regeling in der minne te treffen. Consument/opdrachtgever zal zich van zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem/haar kan worden verlangd. In alle gevallen zal De Paardengruiter zijn medewerking verlenen.

Artikel 13 – Betaling

 1. Betaling dient altijd op verzoek vooraf te geschieden middels betaling door middel overboeking, tenzij De Paardengruiter op krediet heeft geleverd en op de facturen een andere betalingstermijn staat vermeld. Betaling is contant, via bancaire overboeking, IDEAL of PIN mogelijk. De normale betalingstermijn bij verkoop op krediet bedraagt 14 dagen na datum facturering.
 2. De consument/opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan De Paardengruiter te melden.
 3. Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijnen is consument/opdrachtgever van rechtswege een rentepercentage verschuldigd aan De Paardengruiter gelijk aan de wettelijke rente voor handelstransacties over het gehele openstaande bedrag. Een nadere ingebrekestelling is daarbij niet vereist.
 4. Betalingen dienen te geschieden volgens de wettelijke voorschriften.
 5. Verrekening door consument/opdrachtgever is niet toegestaan. Betaling dient te geschieden zonder korting of inhouding. Tevens heeft de consument/opdrachtgever niet het recht om tot opschorting van betaling van het verschuldigde bedrag over te gaan.
 6. Indien op enig moment bij De Paardengruiter gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van consument/opdrachtgever, heeft De Paardengruiter het recht alvorens (verder) te presteren van consument/opdrachtgever vooruitbetaling te eisen.
 7. In geval van wanbetaling van de consument/opdrachtgever heeft De Paardengruiter behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument/opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten (lid 3, 4 en 5) in rekening te brengen.
 8. Bij niet tijdige betaling raakt de consument/opdrachtgever in verzuim en is De Paardengruiter bevoegd de levering van andere bestelde zaken evenals garantie op te schorten, onverminderd de haar verder toekomende rechten.
 9. Nadat de consument/opdrachtgever in verzuim is gekomen, is De Paardengruiter bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de consument/opdrachtgever. Hierbij moet ook gedacht worden aan alle gerechtelijke kosten, inclusief beslagkosten, faillissementskosten, advocaatkosten, kosten deskundige en/of andere ingeschakelde derden etc.
 10. De over de hoofdsom verschuldigde buitengerechtelijke kosten worden forfaitair bepaald op 15% over het verschuldigde bedrag inclusief rente met een minimumbedrag van € 250,00.
 11. Reclames geven de consument/opdrachtgever niet het recht om betaling van het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.
 12. Een door de consument/opdrachtgever gedane betaling strekt in eerste instantie op de kosten, dan de rente en tenslotte op de oudste facturen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De Paardengruiter beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij De Paardengruiter, nadat de consument/opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij De Paardengruiter ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door De Paardengruiter binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument/opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht schort de verplichtingen van De Paardengruiter niet op, tenzij De Paardengruiter schriftelijk anders aangeeft.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door De Paardengruiter, zal De Paardengruiter naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
  • Indien De Paardengruiter aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  • De Paardengruiter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Paardengruiter is uitgegaan van door of namens de consument/opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
  • De Paardengruiter is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
   • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
   • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
   • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Paardengruiter aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan De Paardengruiter toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de consument/opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  • Elke aanspraak op vergoeding of van herstel vervalt na het verlopen van de garantieperiode, zonder dat er binnen deze periode is gereclameerd.
  • Indien De Paardengruiter aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  • Aansprakelijkheid voor vervolgschade wordt uitgesloten.
  • De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de consument/opdrachtgever ten opzichte van De Paardengruiter als gevolg van deze voorwaarden, verjaart door verloop van één jaar nadat de consument/opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.
  • Aanspraken ten aanzien van schadeloosstelling van kosten ontstaan door lichamelijk letsel etc. zijn uitgesloten.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De Paardengruiter partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument/opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument/opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.